Άρθρο 1 : Ορισμοί

Στην παρούσα Άδεια Χρήσης Λογισμικού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή αν απαιτείται διαφορετικά από το γενικό πλαίσιο, κάθε όρος με κεφαλαία γράμματα, θα έχει την έννοια που ορίζεται κατωτέρω :
1.1 «Χρήστης» : ο οργανισμός ή φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί το λογισμικό
1.2 «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Lod» : η παρούσα σύμβαση συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων
1.3 «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» : νοούνται κάθε και όλες οι πληροφορίες ή τα δεδομένα, σε οποιαδήποτε μορφή, στην οποία βρίσκονται τώρα ή οποιαδήποτε στιγμή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης και ανήκουν ή ελέγχονται από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα περιλαμβάνουν i) τα Δεδομένα Χρήστη ii) το ποσό χρέωσης για τις υπηρεσίες και οποιαδήποτε εφαρμοστέα έκπτωση και iii) το εμπορικό απόρρητο, τις ανακαλύψεις, την τεχνογνωσία, το σχεδιασμό, τις προδιαγραφές, τα σχέδια, τα παρόντα ή μελλοντικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες και τις αγορές, τις εφευρέσεις, τα πρωτότυπα, τους αλγόριθμους, το λογισμικό οποιουδήποτε είδους ή φύσης, το αντικείμενο ή τους κωδικούς μηχανής, τους κώδικες πηγής, τα υπολογιστικά μοντέλα και τις εφαρμογές, τις εξελίξεις, τις διαδικασίες, τις φόρμουλες,την τεχνολογία, την μηχανική, τις αρχιτεκτονικές δομές , τις πληροφορίες διαμόρφωσης του υλικού, τα διαγράμματα, τα δεδομένα, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και λειτουργίες, τα πελατολόγια, τις εκθέσεις, τις μελέτες και άλλες τεχνικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που, από τη φύση της, μπορεί εύλογα να θεωρηθεί εμπιστευτικού χαρακτήρα
1.4 «Προσωπικά Δεδομένα»: νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (όπως ορίζεται σύμφωνα με την Οδηγία 95/46 /EC, όπως σήμερα ισχύει, επίσης γνωστή ως Προσωπικές Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες, σύμφωνα με άλλες νομοθεσίες). Αυτό περιλαμβάνειι πληροφορίες που μπορούν να συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με ένα φυσικό πρόσωπο. Ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που μπορούν εύλογα να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου (π.χ. ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη φυσική, τη φυσιολογική, την διανοητική , την οικονομική, την πολιτιστική ή την κοινωνική του ταυτότητα)
1.5 « Επιχειρηματικά Δεδομένα» : νοείται κάθε πληροφορία σχετικά με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τις οικονομικές πτυχές κτλ. του Χρήστη
1.6 «Χρεώσεις»: οι οφειλόμενες χρεώσεις από το Χρήστη
1.7 «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» : η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Lod
1.8 «Γεγονός Ανωτέρας Βίας»: νοείται κάθε (i) πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός ή φυσικά φαινόμενα, (ii) πόλεμος, εμπάργκο, αναταραχές, πολιτική αναταραχή, εξέγερση, επανάσταση, η οποία είναι πέρα από τον έλεγχο ενός μέρους, ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες πέρα από τον έλεγχο ενός μέρους
1.9 «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»: νοείται το σύνολο των κεκτημένων και των μελλοντικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιοριορίζονται στο λογισμικό, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, την τεχνογνωσία, τα εμπορικά μυστικά, οι εφευρέσεις, καθώς και τυχόν αιτήσεις για την προστασία ή την καταχώριση αυτών των δικαιωμάτων και σε όλες τις ανανεώσεις και τις επεκτάσεις αυτών σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και σε όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται από οποιοδήποτε ισχύοντα νόμο
1.10 «Μέρος» : ως μέρη νοούνται ο Χρήστης και ο Πάροχος
1.11 «Πάροχος» : ο οργανισμός που παρέχει την άδεια χρήσης του λογισμικού
1.12 «Φόρος επί των Πωλήσεων» : νοούνται οποιοιδήποτε εφαρμοστέοι εθνικοί, ομοσπονδιακοί, κρατικοί και τοπικοί φόροι πωλήσεων, η χρήση, η προστιθέμενη αξία, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και άλλοι παρόμοιοι φόροι, τα τέλη και οι προσαυξήσεις που νόμιμα ή «εθιμικά» βαρύνουν τον αγοραστή των υπηρεσιών
1.13 «Υπηρεσίες»: νοείται η άδεια χρήσης λογισμικού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Lod ( καλουμένης εφεξής Υπηρεσίες)
1.14 «Σύστημα-Πλατφόρμα»: νοούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών που περιλαμβάνει κάθε ένα ή περισσότερα υλικά , ο εξοπλισμός, το λογισμικό, οι περιφερειακές συσκευές και τα δικτύα επικοινωνιών που ανήκουν, ελέγχονται, λειτουργούν ή / και χρησιμοποιούνται από τον πάροχο για να παρέχει τις Υπηρεσίες.
1.15 «Εργάσιμες Ημέρες»: νοείται κάθε ημέρα που δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή ή τραπεζική/εθνική αργία στην Ελλάδα
1.16 «Lod Framework»: η τεχνολογική υποδομή στην οποία βασίζονται τα τρία προϊόντα της LOD (LOD datagateway, LOD mobile και LOD platform), προκειμένου να έχουν κοινό σημείο αναφοράς και κοινά εργαλεία για την ανάπτυξη και τη συντήρηση.
1.17 «Lod DataGate Way» : νοείται το προϊόν της Lod που επιτυγχάνει υψηλού επιπέδου διασύνδεση και διαχείριση των λειτουργικών δεδομένων με οποιαδήποτε σχεσιακή βάση χρησιμοποιώντας το OData (Open Data Protocol) πρωτόκολλο επικοινωνίας
1.17 «Open Data Protocol»: σημαίνει ένα πρότυπο OASIS που ορίζει ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για την οικοδόμηση και την χρήση RESTful APIs (http://www.odata.org).
1.18 «Lod Mobile»: νοείται το προϊόν της Lod, μέσω του οποίου ο χρήστης έρχεται σε επαφή με όλα τα σημαντικά δεδομένα του συστήματος πληροφοριών των επιχειρήσης του
1.19 «Lod Platform»: νοείται το προϊόν της Lod το οποίο προσφέρει μια πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών για την αλληλεπίδραση των χρηστών με τα δεδομένα τους
1.20 «Gateway administrator» : ο χρήστης που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση, επιβεβαίωση – εκτέλεση των ενημερώσεων των εφαρμογών, την εγκατάσταση των απαιτούμενων sql views, μία ενιαία εφαρμογή LOD DataGateway
1.21 «Μη τελικοί χρήστες (εταίροι)»: o χρήστης ο οποίος μπορεί να προσθέσει επιπλέον λειτουργικότητα, να δημιουργήσει νέες SQL views και να τις παρουσιάσει σε νέα views της εφαρμογής, προς τον τελικό χρήστη που παρέχεται από τη LOD.

Άρθρο 2 : Υποχρεώσεις του Παρόχου- Παροχή Υπηρεσιών

2.1 Ο Πάροχος θέτει τις Υπηρεσίες του στην διάθεση του Χρήστη από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της Lod και τους άλλους όρους και παραρτήματα.
2.2 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και τους άλλους όρους και προϋποθέσεις. της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών της Lod.

Άρθρο 3 : Υποχρεώσεις του Χρήστη

3.1 Ο Χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Lod .
3.2 Ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.
3.3 Εάν ο χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης (από τώρα και στο AUP), ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση του Χρήστη στην Υπηρεσία, μετά από προειδοποίηση [ (1) μίας ] Εργάσιμης Ημέρας και να ζητήσει από τον Χρήστη να επανορθώσει την παράβαση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
3.4 Εάν ο Πάροχος έχει εύλογες αποδείξεις i) πιθανών σοβαρών κινδύνων για το Σύστημα ή τις Υπηρεσίες που προκαλούνται από τα Δεδομένα Χρήστη, ή ii) τις δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες του Χρήστη, ο Πάροχος δικαιούται να α) να αναστείλει αμέσως ή να τερματίσει τις προσβάσεις του Χρήστη και β) να αφαιρέσει τα σχετικά Δεδομένα Χρήστη.

Άρθρο 4 : Χρεώσεις

4.1 Ως αμοιβή για τις Υπηρεσίες, και όλες τις συνδέομενες λειτουργίες και υποχρεώσεις του Παρόχου στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβαση Υπηρεσιών της Lod , ο Χρήστης θα πρέπει να καταβάλλει στον Πάροχο τις χρεώσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω.
4.2 Όλες οι χρεώσεις που οφείλονται στον Πάροχο δυνάμει της παρούσας σύμβασης Υπηρεσιών της Lod, δεν περιλαμβάνουν φόρους επί των πωλήσεων οι οποίοι, όπου εφαρμόζονται, θα χρεώνονται επιπλέον σε αυτόν (χρήστη), σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά τη στιγμή της φορολογητέας λήψης (της υπηρεσίας) και θα καταβάλλονται από τον Χρήστη κατά την παραλαβή από τον Πάροχο του σχετικού τιμολογίου επί των πωλήσεων.

Άρθρο 5 : Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά και Επιχειρησιακά Δεδομένα

5.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που ανήκαν σε ένα από τα μέρη, πριν από την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας ή έχουν δημιουργηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας, παραμένουν κεκτημένα του εν λόγω μέρους.
5.2 Ο Πάροχος θα κατέχει, ή θα έχει το νόμιμο δικαίωμα διάθεσης, όλων των Δικαιώματων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία και τίποτα στην παρούσα συμφωνία δεν θα πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει οποιαδήποτε τέτοια Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία προς τον Χρήστη.
5.3 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, θα αποθηκεύονται και θα καταγράφονται από τον πάροχο στην πλατφόρμα της Lod. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη αποκλειστικά για το σκοπό της προσφοράς των Υπηρεσιών.
5.4. Ο Xρήστης έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των προσωπικών του δεδομένων, που θα αποθηκεύονται και θα καταγράφονται στην πλατφόρμα της Lod.
5.5. Ο Χρήστης συναινεί στην αποθήκευση και καταγραφή των προσωπικών του δεδομένων στην πλατφόρμα της Lod, προκειμένου να επιτευχθεί μια ασφαλή σύνδεση σε αυτή.
5.6 Τα επιχειρηματικά δεδομένα του Χρήστη δεν θα αποθηκεύονται ή καταγράφονται στην πλατφόρμα της Lod και ο Πάροχος δεν έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτά.

Άρθρο 6 : Διάρκεια και Τερματισμός

6.1 Η παρούσα συμφωνία είναι ενεργή, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να τερματιστεί σύμφωνα με τη Συμβαση.
6.2 Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων του σύμφωνα με το νόμο και την παρούσα σύμβαση, εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος διενεργεί μια ουσιώδη παράβαση μιας από τις υποχρεώσεις που έχει δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, το άλλο μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία αποστέλλοντας στο άλλο μέρος έγγραφη ειδοποίηση μέσω συστημένης επιστολής για κάθε μία τέτοια παραβίαση, με τη ρητή πρόσκληση, να επανορθώσει την παραβίαση εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ίδιας ειδοποίησης. Εάν το εν λόγω μέρος αδυνατεί να διορθώσει την ουσιώδη παραβίαση μέσα σε αυτήν την περίοδο, η συμφωνία θα τερματίζεται.

Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις Εχεμύθειας

7.1 Κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας το παραλαμβάνον μέρος θα χειρίζεται και διαφυλάττει όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του μέρος που αποκαλύπτει απόρρητες και εμπιστευτικές πληροφορίες και δεν θα, διαβιβάζει ή γνωστοποιεί άμεσα ή έμμεσα (είτε γραπτώς είτε προφορικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Αποκαλυπτόμενου μέρους, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
7.2 Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στη παρούσα Άρθρο παραμένουν ως ευθύνη καθενός από τα μέρη, ακόμα και μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, για περίοδο πέντε (5) ετών από την εν λόγω καταγγελία ή λήξη. Αναφορικά σε τυχόν Εμπιστευτικές Πληροφορίες που προσδιορίζονται ρητά ως εμπορικό μυστικό, οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εκτείνονται επ ‘αόριστον, μέχρι την στιγμή που οι πληροφορίες αυτές παύουν να είναι εμπορικό μυστικό.

Άρθρο 8 : Εγγυήσεις και Ευθύνη

8.1 Εγγυήσεις
8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται ότι :
8.1.2. οι υπηρεσίες θα εκτελούνται με εύλογη επιδεξιότητα και προσοχή κατά τρόπο έγκαιρο και επαγγελματικό, χρησιμοποιώντας κατάλληλα ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
8.1.3 κατέχει ή έχει αποκτήσει έγκυρες άδειες όλων των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Τρίτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παρακάτω υποχρεώσεις.
8.1.4 ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία, το Σύστημα-Πλατφόρμα και το σχετικό λογισμικό είναι απαλλαγμένο από όλους τους ιούς και άλλους επιβλαβείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κωδικών ή οδηγιών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση, τροποποίηση, διαγραφή ή καταστροφή οποιονδήποτε αρχείων δεδομένων, ή άλλων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη από καιρό σε καιρό, και για το σκοπό αυτό, ο Πάροχος εγγυάται και δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει την πιο περιεκτική και ενημερωμένη έκδοση λογισμικού ελέγχου ιών.
8.1.5 έχει πλήρη ικανότητα και εξουσία και όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης, άδειες και συναινέσεις από Τρίτα μέρη για να μπορέσει να εισέλθει σε αυτήν την συμφωνία και να εκτελέσει όλες τις παρακάτω υποχρεώσεις του.
8.2 Ευθύνη
8.2.1 Κανένα μέρος δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη του :
a) για πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε δόλο καθενός εκ των μερών
b) σε σχέση με οποιαδήποτε εξαπάτηση, κλοπή, απατηλή ή δόλια παραπλάνηση από τους υπαλλήλους, συμβούλους ή υπεργολάβους του
c) σύμφωνα με το άρθρο 5 (Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας)
d) για παραβίαση του άρθρου 7 (Εμπιστευτικότητα)

8.2.2 Αναφορικά με την Άρθρο 8.2.1, η μέγιστη συνολική ευθύνη οποιουδήποτε μέρους που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία θα πρέπει να περιορίζεται στο ποσό των οφειλόμενων τελών στον Πάροχο από το Χρήστη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 9 : Αναστολή των Υπηρεσιών

9.1 Ο Πάροχος μπορεί να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών, δίνοντας στον χρήστη ειδοποίηση, όχι λιγότερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο για τον Πάροχο για να ενημερώσει ή να συντηρήσει το Σύστημα-Πλατφόρμα. Ο Πάροχος, στην ανακοίνωσή του, θα ενημερώνει το Χρήστη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη διάρκεια και τους λόγους για την προτεινόμενη αναστολή.
9.2 Επιπλέον, ο Πάροχος μπορεί να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση εάν το Σύστημα-Πλατφόρμα που παρέχεται από τρίτο μέρος, θα είναι εκτός λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο.
9.3. Ο Πάροχος θα επανεκκινήσει την παροχή των Υπηρεσιών, μόλις το σύστημα-πλατφόρμα θα είναι και πάλι σε λειτουργία.

Άρθρο 10 : Ανωτέρα βία

10.1 Αν συμβάινει ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, το οποίο εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος (το «Θιγόμενο Μέρος”) να εκτελέσει, οποιαδήποτε από τις παρακάτω υποχρεώσεις ή προκαλεί καθυστέρηση στην εκτέλεση, το «θιγόμενο μέρος» δεν θα ευθύνεται έναντι του άλλου μέρους και θα αποδεσμεύεται από την υποχρέωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που η ικανότητά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές έχει επηρεαστεί άμεσα από το γεγονός Ανωτέρας Βίας, υπό την προϋπόθεση ότι:
10.1.1 το θιγόμενο μέρος κοινοποιεί γραπτώς στο άλλο μέρος ,το συντομότερο δυνατό, την επέλευση του γεγονότος Ανωτέρας Βίας και τη φύση και την πιθανή διάρκεια των επιπτώσεων του προς το άλλο μέρος
10.1.2 το θιγόμενο μέρος λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της Ανωτέρας Βίας στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και συγκεκριμένα συνεχίζει να εκτελεί τις υποχρεώσεις αυτές που επηρεάζονται από το γεγονός Ανωτέρας Βίας, αλλά των οποίων η εκτέλεση δεν έχει καταστεί αδύνατη στα υψηλότερα πρότυπα όπως εύλογα ορίζουν οι συνθήκες
10.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, αν το θιγόμενο μέρος είναι ο Πάροχος, σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία συμβαίνει οποιοδήποτε Γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο Χρήστης δεν υποχρεούται να πληρώσει τα τέλη που αφορούν τις Υπηρεσίες που δεν μπορεί να εκτελεστούν ως αποτέλεσμα του εν λόγω γεγονότος, και όσον αφορά τις υπηρεσίες που επηρεάζονται από το Γεγονός ανωτέρας Βίας, αλλά μπορούν να εκτελεστούν, υποχρεούται να καταβάλει ένα ποσό το οποίο εύλογα αντιπροσωπεύει το επίπεδο στο οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες αυτές κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

Άρθρο 11: Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Lod και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν ή το θέμα ή την σύνταξή της, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Τα αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις

12.1 Γλώσσα: Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του πρωτότυπου κείμενου της σύμβασης στην Αγγλική γλώσσα και των άλλων γλωσσών μετάφρασης του, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.
12.2 Τροποποιήσεις: Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης παροχής Υπηρεσιών της Lod δεν θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός εάν ορίζεται εγγράφως, περιγράφοντας την τροποποίηση της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Lod και θα είναι υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Παράρτημα 1 της Σύμβασης : Περιγραφή Υπηρεσιών

1. LOD DataGateWay (DGW)
1.1 Το LOD DataGateWay είναι το πρώτο από τα τρία προϊόντα της LOD Framework μέσω του οποίου επιτυγχάνεται υψηλού επιπέδου διασύνδεση και διαχείριση των λειτουργικών δεδομένων με οποιαδήποτε σχεσιακή βάση χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο επικοινωνίας OData (Open Data Protocol).
Σε τοπική εγκατάσταση λειτουργεί ως γέφυρα δεδομένων παρέχοντας γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των δεδομένων αυτών τόσο στο LOD Mobile, όσο και σε επίπεδο API για περαιτέρω διαχείριση της πληροφορίας με άλλα εργαλεία.
Το LOD DataGateWay μπορεί να εγκατασταθεί μία φορά ανά σχεσιακή βάση δεδομένων και να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλες τις εφαρμογές LOD Mobile και LOD Platform μιας και η πιστοποίηση του χρήστη λαμβάνει χώρα ανά χρήστη και ανά λογαριασμό e-mail.
1.2 Ο Χρήστης του Gateway administrator κατεβάζει το LOD DataGateway και το εγκαθιστά στον server του. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης πρέπει να έχει ένα εταιρικό e-mail το οποίο, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το καταχωρεί κάνοντας εγγραφή και συνδέει την εγκατάσταση που κάνει με τον τομέα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η πληροφορία αποθηκεύεται στο LOD Platform έτσι ώστε όταν κάποιος χρήστης συνδέεται στην υπηρεσία, μέσω του LOD Mobile ή του LOD Platform, θα συνδέεται στο δικό του LOD DataGateway.
2. LOD Mobile
2.1 Το LOD Mobile είναι το δεύτερο από τα τρία προϊόντα της LOD Framework μέσω του οποίου ο χρήστης έρχεται σε επαφή με όλα τα σημαντικά στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησής του.
2.2 Γενικά χαρακτηριστικά:
• Συμβατό με τα ERP συστήματα της αγοράς
• Τα δεδομένα παραμένουν ασφαλή στο διακομιστή του χρήστη χωρίς τροποποιήσεις
• Με τη διακοπή της πρόσβασης της εφαρμογής δεν υπάρχουν εναπομείνοντα δεδομένα
•Έλεγχος και Πιστοποίηση του Χρήστη μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υποχρεωτικά εταιρικός λογαριασμός)
•Συμβατό με όλα τα λειτουργικά iOS, Android, Windows.
2.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά :
• Άμεση διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με τα δεδομένα του χρήστη
•Απεικόνιση των καθημερινών εργασιών ανά χρήστη
• Πελάτες
• Προμηθευτές
• Προϊόντα
• Απεικόνιση κυκλώματος Πωλήσεων (προσφορές, παραγγελίες, αποστολές, τιμολόγια)
• Απεικόνιση κυκλώματος αγορών (προσφορές, παραγγελίες, αποδείξεις, τιμολόγια)
• Απεικόνιση κυκλώματος εξόδων και πληρωμών (έξοδα και δαπάνες)
• Απεικόνιση κυκλώματος εισπράξεων (έσοδα, μεταφορές)
•Απεικόνιση κυκλώματος αποθήκης (αποθέματα, δεσμεύεται, αναμένεται ανά είδος)
•Ταμπλό
• Γενική εικόνα της επιχείρησης
• Πληροφορίες Υποκαταστημάτων (εισπράξεις, πληρωμές, τα υπόλοιπα)
• Ημερολόγια Πωλήσεων
•Ημερολόγια Υπηρεσιών
2.4 Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:
• Δυνατότητα επέκτασης των πληροφορίων από τα δεδομένα του πληροφοριακόυ συστήματος στο LOD Mobile
•Εκτενής λειτουργικότητα και αλληλεπίδραση των συστημάτων κατόπιν απαίτησης
•Προσαρμοσμένη ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά με τη χρήση της πλατφόρμας της LOD
2.5 Ο χρήστης κατεβάζει το LOD Mobile στο κινητό (tablet, κλπ) του και είτε κάνει login, αν αυτός είναι ο Gateway administrator που έκανε την εγκατάσταση του LOD DataGateway, είτε να κάνει μια νέα εγγραφή και ανάλογα με το e-mail του, μπορεί να δει τα δεδομένα του.
3. LOD Platform
3.1 Η Πλατφόρμα της LOD είναι το τρίτο από τα τρία προϊόντα LOD Framework και είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών για τους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα τους.
Παρέχει, μελετημένο UI για τους διαχειριστές των επιχειρησιακών δεδομένων, παρέχοντας παράλληλα εργαλεία ανάπτυξης για την επέκταση σε λειτουργίες όπως η διασταύρωση και η ενοποίηση των πληροφοριών.
Οι πληροφορίες βασίζονται στα δεδομένα και στους υπολογισμούς του back office του συστήματος της κάθε εταιρείας και επιτρέπει επιπλέον τη δημιουργία υπολογισμών οι οποίοι εμφανίζονται μέσω της πλατφόρμας.
3.2 Γενικά χαρακτηριστικά:
• Διαχείριση διασύνδεσης και λειτουργικότητας
• Διαχείριση Χρήστη
• Διαχείριση μενού
•Επεκτασίμες λειτουργίες (μόνο για διαχειριστές)
•Διαχείριση ενημερώσεων
•Μεταφορά λειτουργικότητας μεταξύ των χρηστών (διαχειριστή και εταίροι μόνο)
•Δυνατότητα απεικόνισης των όψεων σε πρόγραμμα περιήγησης, σε επιφάνεια εργασίας, σε tablet, σε κινητά
3.3 Η πλατφόρμα LOD δίνει την δυνατότητα στους μη τελικούς χρήστες της υπηρεσίας (εταίροι) να προσθέτουν μενού και προσαρμογές προς τους τελικούς χρήστες.

Παράρτημα 2 της Σύμβασης: Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, ο Χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους όρους χρήσης των Υπηρεσιών:
Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, ο Χρήστης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ:
1) παραβιάζει Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
2) παραβιάζει τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Παρόχου
3) παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις εντολές των αρχών
4) επεξεργάζεται παρανόμως τα Προσωπικά Δεδομένα Τρίτων
5) ανεβάζει ή να εισάγει κακόβουλο κώδικα, ιούς, βόμβες e-mail, spyware, κακόβουλο, και άλλο παρόμοιο λογισμικό
6) επιτρέπει σε τρίτα μέρη εκτός του οργανισμού του, να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πάροχο
7) στέλνει ανεπιθύμητα e-mail ή επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους
8) υποστήριζει με κάθε τρόπο παράνομες δραστηριότητες
9) ανεβάζει παράνομο περιεχόμενο στο Σύστημα
10) παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία εξαγωγής και επανεξαγωγής και τους κανονισμούς
11) ανεβάζει ή να εισάγει λογισμικό κρυπτογράφησης κατά παράβαση της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας εξαγωγών
12) χρησιμοποιεί μέσα που μπορεί να προκαλέσουν παραβίαση της ασφάλειας του εξοπλισμού του Παρόχου
13) χρησιμοποιεί μέσα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διακοπή των υπηρεσιών.
Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, ο Χρήστης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:
14) υιοθετεί ασφαλή id και κωδικούς πρόσβασης σε σχέση με την πρόσβαση στο Σύστημα σύμφωνα με τυχόν οδηγίες που παρέχονται από τον Πάροχο
15) ενημερώνει τον Πάροχο σε περίπτωση απώλειας της id και των κωδικών πρόσβασης για την πρόσβαση των Υπηρεσιών το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την διαπίστωση
16) εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για να χρησιμοποιεί τα έργα τους σε ή μέσω των Υπηρεσιών.

Παράρτημα 3 της Σύμβασης: Χρεώσεις-Πληρωμές

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 4 της σύμβασης, ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει στον Πάροχο τα ποσά που αναλύονται στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος 3, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
1. Η μηνιαία χρήση της Άδειας ανέρχεται το ποσό των 20 ευρώ (συν τους σχετικούς φόρους)
2. Η ετήσια χρήση της Άδειας ανέρχεται το ποσό των 150 ευρώ (συν τους σχετικούς φόρους)
3. Η καταβολή από τον Χρήστη πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων (πριν την παροχή των Υπηρεσιών) μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
4. Ο Πάροχος θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την πληρωμή του Χρήστη.